Curators Integritetspolicy

För oss på Curator AB (”Bolaget”), org.nr. 556686-5852, Metkroksvägen 2, 457 40 Fjällbacka är det viktigt att följa gällande lagar och regler för hantering av personuppgifter, och vill här informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter. När du kommer i kontakt med oss i samband med att du bokar en tjänst hos oss, köper någon av våra produkter eller tjänster, eller när du exempelvis skriver upp dig för att motta något av våra nyhetsbrev, kommer vi att behandla dina personuppgifter, för vilka Bolaget är personuppgiftsansvarig. Nedan kan du läsa mer om hur vi hanterar dina uppgifter, och vad du har för rättigheter kopplat till dessa.

 

Uppgifter för leverans och installation åt dig

För att vi ska kunna utföra en leverans av produkter samt en installation av dessa åt dig kommer vi att behandla följande uppgifter om dig:
• Namn
• Adress, telefonnummer och e-post
• Personnummer
• Betalningsinformation samt betalningshistorik
• Information om din beställning, såsom ordernummer, produkter, leveransadress, faktura etc.
Den här informationen behöver vi för att vi ska kunna uppfylla vår överenskommelse med dig. Vi sparar informationen från leveransen/installationen så länge som vårt garantiåtagande gäller, i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

 

Uppgifter för bokföring m. m.

För att vi ska kunna följa de lagar som gäller för Bolaget, kommer vi att behandla följande uppgifter om dig:
• Namn
• Adress
• Information från din faktura, såsom ordernummer, produkt, leveransadress etc.
Detta måste vi göra för att följa de lagar som vi omfattas av. Ett exempel är bokföringslagen, och därför sparar vi den här informationen med begränsad åtkomst under 7 år + innevarande år.

 

Uppgifter för marknadsföring och kundanalys

Bolaget kommer i samband med att du fått en offert ifrån oss, eller köpt produkter eller tjänster av oss att behandla följande uppgifter om dig:
• Namn
• Adress, telefonnummer och e-post
• Personnummer
• Information om din beställning, såsom ordernummer, produkt, tjänst etc.

Dessa uppgifter kan komma att användas för marknadsföring genom olika digitala kanaler via exempelvis banners, genom e-post, sms och postala utskick. Vi kommer även att utföra viss segmentering och analys baserat på dina uppgifter i syfte att ge dig så relevant information som möjligt. Segmentering används för att identifiera målgrupper och planera marknadsföring utifrån olika faktorer som exempelvis geografiska variabler, och vi tittar även på vad du kan vara intresserad av baserat på vilka produkter eller tjänster du köpt. Detta gör vi för att vi vill erbjuda dig produkter och tjänster som kan vara relevanta för det köp som du har gjort. Vi behandlar även uppgifterna för att t.ex. utveckla affärs-metoder, analysmodeller, och affärsstrategier, för att styra pris och sortiment baserat på kunders inköp, samt för att ta fram kundinsikter. Du kan när som helst avsäga dig den här typen av marknadsföring och analys genom att höra av dig till oss.

 

Kamerabevakning

Curator AB strävar efter att vara en säker plats för våra medarbetare och kunder. Som ett led i detta använder vi oss av kamerabevakning. Syftet med kamerabevakningen är att förebygga, avslöja och utreda brott samt att förebygga och utreda olyckor. Vi följer kraven i gällande kamerabevakningslag.

Bevakningsskyltarna upplyser om behandlingsansvarig och ger vidare kontaktinformation. Vi sparar bevakningsfilmerna i upp till 45 dagar varefter de raderas automatiskt. Data behandlas endast för att trygga säkerheten för våra kunder och anställda samt förebygga, avslöja och utreda brott. Denna behandling är nödvändig för berättigande intressen hos Curator AB. Bevakningsfilmerna delas inte med andra verksamheter. Curator AB förbehåller sig rätten att spara bevakningsfilmerna en längre period vid misstanke om oegentligheter och att överlämna bevakningsfilmerna till offentliga myndigheter vid begäran.

 

Samtycken

För behandlingar utöver vad som beskrivs här, kan Bolaget komma att be om ditt samtycke innan behandlingen påbörjas. Exempel på detta kan vara om vi ber dig vara med i en kundundersökning. Innan du lämnar ifrån dig ytterligare uppgifter vid ett sådant tillfälle kommer Bolaget att fråga om ditt uttryckliga samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla sådana samtycken genom att kontakta oss.

 

Mottagare av uppgifter

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter delar vi dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till oss, t.ex. för att hantera utskick och leverans av dina varor eller tillhandahålla vissa system. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för något annat än detta.

Försäkringsbolag, finansbolag m.m.

Om ett leasingavtal ingås kan vi komma att överföra personuppgifter till ett finansbolag. För betalning eller kreditupplysning kan vi även komma att dela uppgifter om ditt kortnummer eller personnummer samt uppgifter om den din ekonomiska situation till betalningsförmedlare och kreditföretag. För dessa uppgifter blir leasingbolaget, betalningsförmedlaren eller kreditföretaget personuppgiftsansvarig.

Övriga mottagare

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till andra mottagare, t.ex. myndigheter, om det krävs av oss enligt lag.
Om hela eller delar av vår verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

 

Överföringar utanför EU

Vissa tjänste- eller betaltjänstleverantörer kan komma att befinna sig utanför EES. Vi överför aldrig några uppgifter utanför EES utan att ha vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder, och vi har lagstöd för överföringen genom exempelvis Privacy Shield eller kommissionens standardavtalsklausuler.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att av Bolaget begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du har också rätt att i vissa fall begära en begränsning av behandlingen som rör dig, att invända mot behandlingen samt att få vissa uppgifter raderade.
Du har också rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit Bolaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
Bolagets skyldigheter och dina rättigheter regleras till den 25 maj 2018 av personuppgiftslagen (1998:204). Från och med den 25 maj 2018 tillämpas istället Dataskyddsförordningen.
Du har rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet. Vid tidpunkten för denna informations upprättande är Datainspektionen tillsynsmyndighet i Sverige.

 

Kontaktinformation

Har du frågor om vår hantering av personuppgifter, eller vill utöva dina rättigheter, är du välkommen att skicka en e-post till oss på info@curator.se.