Curators Företagspolicy

– en vägvisare för ett bättre företag för både medarbetare och kunder


I allt vi gör vill vi överträffa våra kunders förväntningar och erbjuda ett mervärde. Och våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att leverera just detta.

På Curator AB och Curator Hiss AB pågår därför ett ständigt förbättringsarbete som ska utveckla vår verksamhet för att erbjuda säkra och hållbara lösningar för såväl våra medarbetare och kunder som miljön. Vi förbinder oss också att följa lagar och krav. Som ett led i detta arbete har vi definierat en företagspolicy.

Genom kontinuerlig kompetensutveckling inom arbetsmiljö, kvalitet, säkerhet, miljö samt andra för verksamheten relevanta områden kan våra medarbetare förverkliga vår företagspolicy.

Vår företagspolicy fastställer de grundläggande värderingarna för Arbetsmiljö, Medarbetare, Kvalitet, Säkerhet och Miljö som vi vill skall råda på Curator AB, Curator Hiss AB samt Trestads Mobil Curator AB. De uppfyller kraven i ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.

Vår företagspolicy är vår vägvisare för att bli ett bättre och säkrare företag för våra medarbetare och kunder, och omfattar även inhyrd personal och underentreprenörer.

Arbetsmiljö och medarbetare

Vi skall säkerställa att:

 • Allt arbete planeras och ordnas så att det ger förutsättningar för god hälsa och säkerhet. 
 • Vi har arbetssätt för identifiera risker och åtgärdar dessa.
 • Samtliga involverade ska känna delaktighet och samverkan vid beslut och uppföljning.
 • Vi har en tydlig rollfördelning enligt organisationsplan och uppdrags-beskrivning. Tilldelade arbetsuppgifter framgår av rollbeskrivningar.
 • Elsäkerhetsledare skall alltid utses för den tid under ett uppdrag som sådan krävs. Detta gäller vid elarbeten där det föreligger risk för elektrisk fara.
 • Maskiner, fordon, redskap och andra tekniska hjälpmedel och anordningar skall vara i sådant skick att de erbjuder betryggande säkerhet. Detta gäller även all personlig skyddsutrustning.
 • Alla individer oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, religiös eller etnisk tillhörighet behandlas lika och känner en gemenskap inom företaget.
 • Våra medarbetare är nöjda och känner sig trygga i sin arbetsmiljö.

Kvalitet och säkerhet

Vi skall säkerställa att:

 • Vi är lyhörda för våra medarbetares och kunders synpunkter och strävar efter att uppfylla deras respektive behov och överträffa deras förväntningar.
 • Samtliga anläggningar och installationer utformas och utförs säkra samt underhålls- och skötselvänliga.
 • Arbeten utförs av yrkeskunniga medarbetare med god erfarenhet och med relevant, uppdaterad och verifierad kunskap inom relevanta områden.
 • Alla arbeten planeras, utförs, kontrolleras och dokumenteras enligt företagets instruktioner. 
 • Använt materiel uppfyller tillämpliga krav. 
 • Allt arbete utförs så att anläggningen vid överlämnade uppfyller kraven på fackmässigt utförande.
 • Alla säkerhetssystem och anläggningar projekteras och installeras så att anläggningen vid överlämnande uppfyller ställda krav.
 • Våra medarbetare har sekretess gentemot uppdragsgivare och deras systemlösningar, verksamhet samt annan information som kan anses som känslig.

Miljö

Vi skall säkerställa att:

 • Vi, i allt vi gör, åstadkommer så liten negativ miljöpåverkan som möjligt
  och därmed undviker att orsaka miljöföroreningar.
 • Vi i möjligaste mån föreslår energieffektiva lösningar samt väljer material och produkter som innebär ett bra miljöval och underlättar för återvinning.
 • Vi har en effektiv avfallshantering som inkluderar optimal källsortering.

Etik

Vi följer samhällsbyggnadssektorns etiska regler.

 • Vi ska erbjuda och utföra arbeten i överensstämmelse med sunda ekonomiska, etiska och fackmässiga principer.
 • Vi ska respektera andra aktörer och behandla dem sakligt samt avstå från att genom uttalanden eller på annat sätt skada annan aktörs anseende.
 • Vi ska följa Allmänna Reklamationsnämndens utslag.

Alkohol och droger

Om alkohol på våra arbetsplatser:

 • Ingen medarbetare, anställd eller inhyrd, eller underentreprenör får komma till företagets arbetsplats påverkad av alkohol.
 • Det är ej heller tillåtet att förtära alkohol eller uppträda påverkad på arbetsplatsen.
 • Det åligger varje anställd att vara uppmärksam på alkoholproblem hos arbetskamrater. Genom att uppmärksamma problemet tar man ett första steg för sin arbetskamrat att komma tillrätta med problemet.
 • Restriktivitet bör råda beträffande alkohol i samband med representation, kurser och konferenser samt att alkoholfria alternativ alltid ska finnas tillgängliga. 
 • I medarbetarguiden har vi rutiner som beskriver hur vi hanterar akuta situationer, upprepade incidenter eller missbruk.

Om droger på våra arbetsplatser:

 • Då brukande av narkotika är straffbart i Sverige förutsätter vi att våra medarbetare inte gör sig skyldiga till någon typ av narkotikabrott på eller i samband med arbetet. 
 • Allt icke-medicinskt innehav och bruk av narkotika medför säkerhetsrisker som inte kan accepteras i arbetslivet. 
 • Mer om droger finns i medarbetarguiden.

Kundpolicy

Vi skall säkerställa att:

 • Vi kommer när vi har lovat. Vid eventuella förhinder meddelar vi kunden i så god tid som möjligt.
 • Vi presenterar oss på ett artigt sätt samt berättar i vilket ärende vi är hos kunden.
 • När vi är och jobbar hos kund skall vi undvika att ta emot eller ringa onödiga telefonsamtal.
 • Vi skall alltid få kundens tillåtelse innan vi nyttjar kundens egendom (exempelvis verktyg, städutrustning, kök eller WC).
 • Vi städar alltid efter oss, ”det skall vara renare när vi går än när vi kom”.
 • Vi respekterar kundens integritet och sprider inte information om det vi har sett eller hört hos kund.

Bilpolicy

Bilpolicyn gäller dig som nyttjar företagets bilar i tjänsten eller har förmånsbil.

 • Våra bilar ska stärka vårt varumärke.
 • Genom ett vänligt körsätt bidrar vi både till en bättre miljö och ekonomi.
 • Föraren ska också visa på ett gott omdöme i trafiken och ta hänsyn till medtrafikanter.
 • Vid telefonsamtal i bilen skall alltid någon form av handsfree användas, dvs headset eller integrerat system i bilen.
 • Behöver man skicka eller läsa e-post eller SMS stannar man på lämplig plats och gör detta.
 • Den anställde har skyldighet att i alla avseenden uppfylla kraven inom trafiksäkerhet såsom lagar, förordningar och myndighetskrav.
 • Samtliga kostnader för bilen, såsom drivmedel, skatt och försäkring, reparation, service mm betalas av företaget under förutsättning att bilen används enligt avtal.
 • Vid val av bilar beaktar vi både säkerhet och miljö.
 • Vi har beredskap för nödläge vilket innebär att bilarna är utrustade med varselvästar till alla sittplatser och förbandslåda.
 • I medarbetarguiden finns mer detaljerad information kring företagsbilar.